1. Identiteit van de ondernemer
V'Nails Machelen

Maatschappelijke zetel:
Colart Virginie VOF
Oudstrijdersstraat 20
1830 Machelen
België
Contactpersoon: Virginie Colart
Tel: +32 471 26 62 62
E-mail: colartvirginie@hotmail.com
BTW id: BE1003696414
IBAN: BE21 7370 7464 7203
BIC: KREDBEBB

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van V'Nails Machelen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen V'Nails Machelen en de Consument.

3. Het aanbod
a) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden V'Nails Machelen niet;
b) Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a) de prijs exclusief belastingen;
b) de eventuele kosten van aflevering;
c) de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d) de wijze van betaling en aflevering.

4. De overeenkomst
a) De Consument kan bij V'Nails Machelen een bestelling plaatsen via de website www.vnailsmachelenshop.be. Telefonische bestellingen of bestellingen per mail zijn mogelijk doch enkel op voorwaarde dat deze schriftelijk worden bevestigd.
b) Een bestelling wordt vervolgens uitsluitend door V'Nails Machelen in behandeling genomen, indien de Consument alle gevraagde informatie correct en compleet heeft bezorgd.
c) De Overeenkomst komt tot stand nadat V'Nails Machelen de bestelling van Consument heeft aanvaard (welke aanvaarding blijkt uit automatische bevestigingsmail), de bestelling door de consument is betaald (m.u.v. rembourszendingen) en door V'Nails Machelen is verzonden.
d) V'Nails Machelen heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Consument mee te delen en zulks zonder dat V'Nails Machelen gehouden is tot enige schadevergoeding.
e) Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. V’Nails Machelen streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen 1 a 3 dagen na ontvangst van betaling te leveren.
f) Zodra de te leveren producten afgehaald zijn gaat het transportrisico over op de klant.
g) Bij weigering of niet aannemen van het pakket hanteren wij de Track en trace voorwaarden van BePost en bij opnieuw verzenden zijn de porto kosten voor de klant.
h) Verpakkingen kunnen afwijken.

5. Herroepingsrecht bij levering van producten
a) De Consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
b) Indien dit niet het geval is, heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) Dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.
c) Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument verbindt zich ertoe de verpakking niet te verbreken. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan V'Nails Machelen retourneren. Alle kosten verbonden aan het retourneren zijn ten laste van de Consument.  Artikelen die werden aangekocht tijdens kortingsperiodes of aan sterk afgeprijsde kortingen kunnen niet ingeruild worden.
d) Acryl, Gel, Gellak, Pure Pigments, Special Effects, Nagellak,Extensions en Makeup producten worden uit hygiënische oogpunt niet terug genomen dit is wettelijk geregistreerd.
e) Koffers trolleys en tassen worden niet terug genomen in verband met hygiëne en beschadigen.

6. Garantie en aansprakelijkheid
a) Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.
b) Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
c) V’Nails Machelen is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van V’Nails Machelen
d) Als V’Nails Machelen om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.
e) In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:
- Uv Lampen
- Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;
- Als de transactie business to business is:
- Als de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;
- Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- Als beschadiging zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.
- Als apparaten worden opengemaakt.

7. Klachtenregeling
a) Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden tenzij schriftelijk bekendgemaakt aan V'Nails Machelen binnen de zeven (7) Dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.
b) De bij V'Nails Machelen ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

8. Opleidingen kunnen niet worden geannuleerd. Wel kan er voor een andere datum gekozen worden.

9. De Prijs
a) Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de Consument gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door V'Nails Machelen.
b) De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in Euro exclusief BTW.

10. Veiligheid en Privacy
a) Indien de Consument producten koopt van V'Nails Machelen mag V'Nails Machelen de Consument informeren over eigen, gelijksoortige producten en diensten, per post, telefoon of email. Indien de Consument geen e-mails van V'Nails Machelen meer wenst te ontvangen, kan een e-mail worden gestuurd naar colartvirginie@hotmail.com of kan er gebruik worden gemaakt van de uitschrijfmogelijkheid in elke nieuwsbrief.
b) Op de Bestellingen en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en op alle andere (rechts)handelingen is de veiligheid en Privacy Policy van V'Nails Machelen van toepassing:

11. Links naar websites voor derden
De V’Nails Machelen Website kan links naar andere Websites bevatten. De Gelinkte Sites zijn niet onder de controle van V’Nails Machelen en V’Nails Machelen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een Gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een Gelinkte Site. V’Nails Machelen is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een Gelinkte Site. V’Nails Machelen verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van V’Nails Machelen van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

12. Diversen
V'Nails Machelen behoudt zich het recht om bij, producten die zijn aangeduid als ‘uitsluitend voor professioneel gebruikt’, de verkoop te weigeren aan particulieren zonder dat zij minimaal een diploma, getuigschrift of andere vorm van bekwaamheid en kennis van het vakgebied kunnen voorleggen.

13 Copyright en inhoud:
Het is niet toegestaan foto`s, teksten, scripts en lay-outs te kopiëren, aan te passen, te bewerken of te wijzigen, hetzij in zijn geheel of een gedeelte van deze site zonder nadrukkelijke toestemming van V’Nails Machelen.

14 Privacy Policy
V'Nails Machelen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
V'Nails Machelen zal uw gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a) Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
b) Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde.
c) Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die de producten of diensten uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de verkoper. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op klant.

1. Identiteit van de ondernemer
V`Nails Machelen
Colart Virginie VOF
Oudstrijdersstraat 20
1830 Machelen
België
Telefoonnummer: 0032 471 26 62 62
Ondernemingsnummer: BE1003696414
E-mail: colartvirginie@hotmail.com
Contactpersoon: Virginie Colart

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van V`Nails Machelen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen V`Nails Machelen en de Consument.

3. Het aanbod
a) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden V`Nails Machelen niet;
b) Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a) de prijs exclusief belastingen;
b) de eventuele kosten van aflevering;
c) de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d) de wijze van betaling en aflevering.

4. De overeenkomst
a) De Consument kan bij V`Nails Machelen een bestelling plaatsen via de website www.vnailsmachelenshop.be. Telefonische bestellingen of bestellingen per mail zijn mogelijk doch enkel op voorwaarde dat deze schriftelijk worden bevestigd.
b) Een bestelling wordt vervolgens uitsluitend door V`Nails Machelen in behandeling genomen, indien de Consument alle gevraagde informatie correct en compleet heeft bezorgd.
c) De Overeenkomst komt tot stand nadat V`Nails Machelen de bestelling van Consument heeft aanvaard (welke aanvaarding blijkt uit automatische bevestigingsmail), de bestelling door de consument is betaald (m.u.v. rembourszendingen) en door V`Nails Machelen is verzonden.
d) V`Nails Machelen heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Consument mee te delen en zulks zonder dat V`Nails Machelen gehouden is tot enige schadevergoeding.
e) Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. V’Nails Machelen streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen 1 a 3 dagen na ontvangst van betaling te leveren.
f) Zodra de te leveren producten afgehaald zijn gaat het transportrisico over op de klant.
g) Bij weigering of niet aannemen van het pakket hanteren wij de Track en trace voorwaarden van BePost en bij opnieuw verzenden zijn de porto kosten voor de klant.
h) Verpakkingen kunnen afwijken.

5. Herroepingsrecht bij levering van producten
a) De Consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
b) Indien dit niet het geval is, heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) Dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.
c) Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument verbindt zich ertoe de verpakking niet te verbreken. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan V`Nails Machelen retourneren. Alle kosten verbonden aan het retourneren zijn ten laste van de Consument. Artikelen die werden aangekocht tijdens kortingsperiodes of aan sterk afgeprijsde kortingen kunnen niet ingeruild worden.
d) Acryl, Gel, Gellak, Pure Pigments, Special Effects, Nagellak,Extensions en Makeup producten worden uit hygiënische oogpunt niet terug genomen dit is wettelijk geregistreerd.
e) Koffers trolleys en tassen worden niet terug genomen in verband met hygiëne en beschadigen.

6. Garantie en aansprakelijkheid
a) Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.
b) Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
c) V’Nails Machelen is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van V’Nails Machelen
d) Als V’Nails Machelen om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.
e) In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:
- Uv Lampen
- Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;
- Als de transactie business to business is:
- Als de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;
- Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- Als beschadiging zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.
- Als apparaten worden opengemaakt.

7. Klachtenregeling
a) Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden tenzij schriftelijk bekendgemaakt aan V`Nails Machelen binnen de zeven (7) Dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.
b) De bij V`Nails Machelen ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

8. Opleidingen kunnen niet worden geannuleerd. Wel kan er voor een andere datum gekozen worden.

9. De Prijs
a) Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de Consument gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door V`Nails Machelen.
b) De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in Euro exclusief BTW.

10. Veiligheid en Privacy
a) Indien de Consument producten koopt van V`Nails Machelen mag V`Nails Machelen de Consument informeren over eigen, gelijksoortige producten en diensten, per post, telefoon of email. Indien de Consument geen e-mails van V`Nails Machelen meer wenst te ontvangen, kan een e-mail worden gestuurd naar colartvirginie@hotmail.com of kan er gebruik worden gemaakt van de uitschrijfmogelijkheid in elke nieuwsbrief.
b) Op de Bestellingen en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en op alle andere (rechts)handelingen is de veiligheid en Privacy Policy van V`Nails Machelen van toepassing:

11. Links naar websites voor derden
De V’Nails Machelen Website kan links naar andere Websites bevatten. De Gelinkte Sites zijn niet onder de controle van V’Nails Machelen en V’Nails Machelen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een Gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een Gelinkte Site. V’Nails Machelen is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een Gelinkte Site. V’Nails Machelen verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van V’Nails Machelen van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

12. Diversen
V`Nails Machelen behoudt zich het recht om bij, producten die zijn aangeduid als ‘uitsluitend voor professioneel gebruikt’, de verkoop te weigeren aan particulieren zonder dat zij minimaal een diploma, getuigschrift of andere vorm van bekwaamheid en kennis van het vakgebied kunnen voorleggen.

13 Copyright en inhoud:
Het is niet toegestaan foto`s, teksten, scripts en lay-outs te kopiëren, aan te passen, te bewerken of te wijzigen, hetzij in zijn geheel of een gedeelte van deze site zonder nadrukkelijke toestemming van V’Nails Machelen.

14 Privacy Policy
V`Nails Machelen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
V`Nails Machelen zal uw gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a) Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
b) Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde.
c) Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die de producten of diensten uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de verkoper. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op klant.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2019 - 2024 V'Nails Machelen | sitemap | rss